Çıkış / Exit

İşleminiz Yapılıyor.
 
 
 
 
 
 
 
 
English

Rızâyî Aksarâyî, 1598’de Aksaray’da doğmuştur. Rızâyî Aksarâyî bir Osmanlı kazâ kadısıdır. Aziz Mahmûd Hüdâyî’nin sadık bağlılarındandır. Görevi gereği pek çok Anadolu beldesini dolaştı. Gerek Aziz Mahmûd Hüdâyî’nin Anadolu halifeleri, gerekse diğer şeyhlerin bağlılarıyla pek çok temasları oldu ve bu suretle pek çok şeyh ve halifeyi yakından tanıma fırsatı elde etti.

Rızâyî’nin hayatı hakkında bilinenler yalnızca onun kendi eserlerinde verdiği bilgilerle sınırlıdır. Hasan adı, Aksarayi nisbesi, Rızâyî şiirlerinde kullandığı mahlasıdır.

Hasan Rızâyî nesebinin Peygamber Efendimiz’e dayandığını söylemektedir. İddiasını güçlendirmek sadedinde de Hz. Hüdâyî’nin kendilerinin seyyid olduğu hakkında hüsn-i şehadette bulunduğunu; bunun için Asadar Osman Dede’yi Nakibü’l-eşraf Ebü’l Kasım Gubari’ye gönderdiğini ve ona: ‘’Bunların dedelerini biz biliriz. Vaktiyle Aksaray’da ilim tahsil ederken ecdadlarını görüp pek çok keremlerini müşahede ettik. Siyadetlerine şahidiz. Lisanımızdan şehadet ile yazsınlar.’’ diye tenbihlediğini, neticede Hz. Aziz’in şehadetine mazhar olduğunu anlatır.

Rızâyî Aksarâyî’nin nerede ne zaman vefat ettiği, kabrinin nerede bulunduğu hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

 

BEYT

Muhabbetler ilâhî ehl-i hâle müstedâm olsun,
Bu meclisten ayırma sohbet onlarla müdâm olsun.

Hevâ ehline yâr etme hevâlanmaya bu nefsim,
Hemîşe zikr ü fikr gele bu dil emrine râm olsun.

Şarâb-ı aşk vecdinden içip ben mest olam dâim,
Tehî dest eyleme yâ Rabbî ! hemân destimde câm olsun.

Recâ bu Hazret-i Hakk’dan dilimden kesmeye zikri,
Edem tesbîh ü tehlîli hemân her subh u şâm olsun.

Rızâyî nefy-i isbâtı edip yazsın kalemlerle,
Okunsun haşr olunca bu risâle içre nâm olsun.

Diyelim ‘’Lâ ilâhe illallah’’ lafzını dâim,
Sakın terk etme ölünce yine aled-devâm olsun.
 

Somuncu Baba

Osmanlı Devletinin kuruluş yıllarında Anadolu'da yetişen âlim ve velîlerin büyüklerinden. 'Somuncu Baba' lakabıyla tanınıp meşhûr oldu. 1349 (H.750) senesinde Kayseri'de doğdu. İsmi Hâmid, babasının ismi Şemseddîn Mûsâ'dır. İlk tahsîlini babasından aldı. Babasının vefâtından sonra Şam'a giderek, Hankâh-ı Bâyezîdiyye'de ilim öğrendi. ...

Yunus Emre

Milletimizin değer verdiği şahısları gönüllerinde yaşatırken, onlara sahip çıkıp kendi beldelerinde olduğunu ileri sürmeleri de gayet tabiidir. Yunus'un on yerde mezarının ya da makamının olması da bu yüzdendir. Yunus'a izafe edilen mezar, bugün Aksaray İli, Ortaköy ilçesinin Reşadiye köyündedir. (Yrd. Doç. Dr. Doğan KAYA) Bayazıd Devlet Kütüphanesi'nde bulunan bir mecmuada geçen bilgilere göre Yunus...

Tapduk Emre

Taptuk Emre, Horasanlıdır. Moğol istilaları döneminde Anadolu'ya gelmiştir. 1210-1215 yılları arasında doğduğu sanılmaktadır. Hacı Bektaş-ı Veli'nin halefidir. Söylenceye göre Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre'yi yetiştirme işini Taptuk Emre'ye bırakır. Taptuk Emre dergâhına kırk yıl odun taşıyan derviş Yunus; bu dergâhın yetiştirdiği en büyük ozan olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye'de...

Cemaleddin Aksaray-i

Cemaleddin Aksaray-i, Murat Hüdavendigar döneminde yetişmiş; hadis, tefsir, fıkıh, ahlak, edebiyat ve tıp dallarında eserler vermiş, Aksaray-i nisbesinden dolayı Aksaraylı olarak kabul edilen ancak Tebriz-i nisbesinden dolayı da Tebriz'de doğmuş olabileceği varsayılan alim bir insandır. İlk tahsilini Aksaray'da tamamlamış, Amasya'da devam etmiş ve Amasya Kadılığı ve Kazaskerliği yapmış, oradan Konya...

Zenbilli Ali Efendi

Zenbilli Ali Efendi, Piri Mehmed Paşa'nın dedesi Mahmut Çelebi'nin amcası Ahmet Çelebi'nin oğludur. Cemaleddin Aksaray-i'nin ikinci batından evladı olup doğum tarihi hakkında kesin bir tarih bulunmamaktadır. Ali Cemali efendi daha eğitimin başındayken hukuk tahsiline önem verdiği, fıkıh ve usul-i fıkıhla ilgili Muhtasar-ı Kuduri ile Manzume-i Nesefi'i ezberlemesinden anlaşılmak tadır. Karaman'dan...
erotik diyet sitesi