Çıkış / Exit

İşleminiz Yapılıyor.
 
 
 
 
 
 
 
 
English

Aksaray Merkez Kılıçarslan Mahallesi, Ali Baba Tekke Sokağında türbesi bulunmaktadır. Bu türbeyi, Sultan İkinci Abd-ül-Hamîd’in serkurenâsı Aksaray’ın Orta Köyü’nden Hacı Ali Paşa yaptırmıştır.

Burada eskiden bir mescid ve yanında bir de hamam vardı. Hamam şimdi yıkılmış, yok olmuş, arsasına bir ev yapılmıştır. Ali Baba bu hamamda külhâncı imiş. Kendisi Kerâmet sahibi bir ergin kişi imiş.

Türbenin sağında; başlanıp tamamlanamayan bir mescid vardır.

Evliya Çelebi’de Külhâni Ali Baba Türbesi’ni ziyâret etmiştir. Seyahatnâmesinde kısaca şöyle yazar:

''Külhâni Ali Dede.Türbeye asılmış bir levhada güzel bir sülüs yazı yer alır.''

Şâir Gâlib tarafından söylenen ve 29 Cumâd-el-ula 1276 da (M.1859) yazılan bu levhada Ali Sultan’ın türbesinin toprağının aşıkların gözlerinin sürmesi olduğu, kendisinin velîler padişahı, nice sırların kendisinde gizlendiği, kerâmetlerinin güneş gibi âşikâr ve kapısının acizler için bir emân evi bulunduğu yazılırken kendisi Süleyman Aleyhisselâm’a benzetilerek bu manzûmenin, karıncanın Hz. Süleyman’a hediye ettiği çekirge ayağı gibi kabul edilmesini yalvarıyor.

Bu levha Pir Ali Sultan için yazılmıştır. Nasılsa buraya asılmıştır. Yerine götürülmesi lâzımdır.

Türbenin duvara asılmış bir kartonda levha daha vardır.

Bu Arapça levhanın Türkçesi şudur:

“Ey Şeyhimiz! Ahmet Rıfâî Hazretleri! Ey celâl ve ikram sahibi Allah! Bunu yazan ve okuyanı affet. Senden hayır isteriz. 15 Şevvâl 127”

Bu Ahmet Rifâî’nin manevî mürüdlerinden, o’nun tarikatının mensublarından birisi tarafından 127 (-) yılı Şevvalinin 15 inci günü yazılmış bir levhadır. Ali Sultan’ın Rifâî olup olmadığı hakkında kesinlik ifâde eden bir belge henüz elimize geçmedi.

Ali Baba’nın türbesinde bir alem ve bir sancak ve daha başka tarihî şeyler vardı. Bunlar Niğde Müzesi’ne götürülmüştür.

Somuncu Baba

Osmanlı Devletinin kuruluş yıllarında Anadolu'da yetişen âlim ve velîlerin büyüklerinden. 'Somuncu Baba' lakabıyla tanınıp meşhûr oldu. 1349 (H.750) senesinde Kayseri'de doğdu. İsmi Hâmid, babasının ismi Şemseddîn Mûsâ'dır. İlk tahsîlini babasından aldı. Babasının vefâtından sonra Şam'a giderek, Hankâh-ı Bâyezîdiyye'de ilim öğrendi. ...

Yunus Emre

Milletimizin değer verdiği şahısları gönüllerinde yaşatırken, onlara sahip çıkıp kendi beldelerinde olduğunu ileri sürmeleri de gayet tabiidir. Yunus'un on yerde mezarının ya da makamının olması da bu yüzdendir. Yunus'a izafe edilen mezar, bugün Aksaray İli, Ortaköy ilçesinin Reşadiye köyündedir. (Yrd. Doç. Dr. Doğan KAYA) Bayazıd Devlet Kütüphanesi'nde bulunan bir mecmuada geçen bilgilere göre Yunus...

Tapduk Emre

Taptuk Emre, Horasanlıdır. Moğol istilaları döneminde Anadolu'ya gelmiştir. 1210-1215 yılları arasında doğduğu sanılmaktadır. Hacı Bektaş-ı Veli'nin halefidir. Söylenceye göre Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre'yi yetiştirme işini Taptuk Emre'ye bırakır. Taptuk Emre dergâhına kırk yıl odun taşıyan derviş Yunus; bu dergâhın yetiştirdiği en büyük ozan olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye'de...

Cemaleddin Aksaray-i

Cemaleddin Aksaray-i, Murat Hüdavendigar döneminde yetişmiş; hadis, tefsir, fıkıh, ahlak, edebiyat ve tıp dallarında eserler vermiş, Aksaray-i nisbesinden dolayı Aksaraylı olarak kabul edilen ancak Tebriz-i nisbesinden dolayı da Tebriz'de doğmuş olabileceği varsayılan alim bir insandır. İlk tahsilini Aksaray'da tamamlamış, Amasya'da devam etmiş ve Amasya Kadılığı ve Kazaskerliği yapmış, oradan Konya...

Zenbilli Ali Efendi

Zenbilli Ali Efendi, Piri Mehmed Paşa'nın dedesi Mahmut Çelebi'nin amcası Ahmet Çelebi'nin oğludur. Cemaleddin Aksaray-i'nin ikinci batından evladı olup doğum tarihi hakkında kesin bir tarih bulunmamaktadır. Ali Cemali efendi daha eğitimin başındayken hukuk tahsiline önem verdiği, fıkıh ve usul-i fıkıhla ilgili Muhtasar-ı Kuduri ile Manzume-i Nesefi'i ezberlemesinden anlaşılmak tadır. Karaman'dan...
erotik diyet sitesi